Sommerklipning af hække

Sæsonen for hækkeklipning nærmer sig med raske skridt. 

Som sædvanligt skal grundejerforeningen opfordre til, at de enkelte beboere så vidt det overhovedet er muligt selv står for hækkeklipning omkring egen parcel. På denne måde kan man også bedre selv styre hvor meget man ønsker at få klippet af…

Grundejerforeningen betaler for klipning af de resterende hække. Denne omkostning har været støt stigende i en årrække.
Hvis denne tendens fortsætter, kommer vi nok ikke udenom at skulle overveje en stigning af kontingentet. 

Hvis man af en eller anden grund ikke kan overkomme at klippe hæk ud mod de fælles arealer, skal vi denne gang anmode om enten

1) at få tilsendt en mail til nivaapark@gmail.com, eller
2) en seddel lagt i formandens postkasse (nr. 37)


senest fredag den 21. juli 2023.

Husk at skrive husnummer og begrundelse på meddelelsen.

Bemærk, at når foreningen afholder udgifterne, er det som udgangspunkt foreningen der bestemmer hvordan klipningen udføres.
Klipningen vil derfor blive foretaget med henblik på de lavest mulige omkostninger.
Det er bestyrelsens forventning at hækkeklipningen vil blive udført primo/medio august afhængig af firmaets tilgængelighed.
 
 
Fællesarealer
 
Enkelte beboere har bedt om lov til/”tilgivelse for” at inddrage noget af foreningens fællesareal til eget brug.
Der var også en drøftelse af dette på generalforsamlingen i april måned, hvor bestyrelsen lovede at komme med en orientering/opsummering af reglerne.
Foreningens holdning er den samme som altid.
Dette er udmærket beskrevet i Bestyrelsens forslag 4 A fra 2016 som blev vedtaget af Generalforsamlingen samme år.
Forslaget omhandler også retningslinier for hegn og hække i skel.
Forslaget er vedhæftet denne e-mail til orientering. Et ekstrakt af teksten angives herunder.
Beboere der bor i ejendomme hvor der er inddraget fællesareal til privat brug er forpligtede til at oplyse dette til en ny køber i forbindelse med et eventuelt salg af ejendommen.

Grundejerforeningen er vidende om, at beboere langs Stamvejen har inddraget dele af fællesarealet som brugsareal. Disse beboere er forpligtet til at vedligeholde areal og beplantninger ensartet, og til enhver tid sørge for, at det fremtræder sømmeligt og ordentligt som Foreningens ansigt ud ad. Inddragne dele af fællesarealet langs Stamvejen kan benyttes af de enkelte beboere, men der kan aldrig, ved hævd, opnås en permanent brugsret. Grundejerforeningen kan til enhver tid kræve, at hegn, beplantning og skel tilbageføres i h.t. bestemmelser i Lokalplan, udstykningsplan og tinglyst deklaration.”
 

Legeplads mellem Grundejerforeningen Nivåpark og Grundejerforeningen Ådalen
 
Til orientering har vores nabo-forening Ådalen for nyligt meddelt os at arbejdet med at renovere og istandsætte legepladsen mellem vores to foreninger (syd for vores bebyggelse) nu er tilendebragt, og at legepladsen nu igen skulle være klar til brug.
Bestyrelsen vil derfor snarest sørge for at overføre det beløb, som vi tidligere vedtog at give i tilskud til projektet.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer 🌞Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Nivåpark