Nyhedsbrev 22. december 2020

 

Nyt om TDC NET fiberteknikerbesøg
Bestyrelsen har afleveret svar på den graveansøgning, som lå til godkendelse hos kommunen og tilkendegivet vores ønske om at få kablerne gravet ned i vores grønne områder fremfor i boligvejene. TDC har på opfordring været på besøg d. 8 december og har sammen med bestyrelsen gennemgået området, med henblik på at finde en god løsning at nedgrave kablerne til det nye Fiber-Net.
Vi er pt. ved at færdigbehandle et nyt oplæg fra TDC, som vi håber falder på plads snarest og så skal kommunen, som er vejmyndighed, godkende det nye forslag.

Denne forsinkelse medfører at TDC først kan fortsætte deres arbejde i starten af det nye år. Når der er klarhed over hvor der skal graves kabler ned er TDC klar til at flytte bokse i de boliger, hvor boksen ikke er placeret korrekt i forhold til der hvor kablet ligger.
Anders og Charlotte vil komme rundt og tage en snak med de boliger, som allerede har fået installeret en boks for at gennemgå de muligheder der er for at bevare boksen, hvor den nu en gang er sat op, eller at få den flyttet.

TDC har igen beklaget misforståelsen og tilbyder gratis flytning og reparation af hul, i de boliger, hvor de skal flytte boksen.

Nye affaldsbeholdere til affaldssortering
Så kom kommunens nye affaldsbeholdere, der skal forbedre borgernes affaldssortering. Men hold nu op – de er godt nok klodsede og kønne er de heller ikke, desuden er de svære at finde en god plads til. Vi har nok alle behov for lidt tid til at lære de nye beholdere at kende, men prøv om ikke i kan finde en god placering til dem, så de ikke kommer til at skæmme vores boligveje.

Beskæring og træfældning i vinteren.
Vi har bedt gartneren om at fjerne misvækst i hækken på volden samt beskære den kraftigt i bredden ind mod husene i første række. Nogle af de lavt hængende grene på de store træer, der vokser ind mod husene, vil desuden blive savet af. Herefter vil gartneren gå i gang med af fælde vejtræerne på vej 4 ( Nivåpark 37-48) og derefter fræse deres rødder.

Til sidst vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kan se en ende på COVID-19, som i den grad har præget vores tilværelse i 2020.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

Nyhedsbrev november 2020

Den nye bestyrelse
Vores ordinære generalforsamling blev holdt d. 10 september, hvor der blev valgt en ny bestyrelse. Vi har nu afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvor vi har tilrettelagt og fordelt arbejdsopgaverne mellem os.

Medlemmerne af den nye bestyrelse er:
Charlotte Prytz nr. 39 – Formand
Anders Søndergaard nr. 22  -Kasserer
Erik Nedahl nr. 37 – Bestyrelsesmedlem 
Jens Rønnow nr. 44 – Bestyrelsesmedlem
Jesper Grandt nr. 10 – Bestyrelsesmedlem

Afbrydelse af TDC NET fiberteknikerbesøg
Bestyrelsen har i dag afbrudt TDCs teknikerbesøg på grund af en åbenbar misforståelse. Teknikerne har allerede opsat fiber-bokse i 22 boliger og var i færd med fortsat at opsætte ibernet-bokse på vægge, der vender ud mod fællesvejene. Dette er i modstrid med den aftale vi har lavet med TDC om at kablerne skulle graves ned på de grønne arealer bag ved husene, for at undgå at de skulle grave i vores nylagte asfalt.
Desuden har TDCs planer endnu ikke været i høring hos os. Efter at have informeret kommunen om forholdet i dag, har vi nu modtaget indkaldelse til høring om planerne fra kommunen. Det vil blive behandlet snarest.
TDC’s fiberfabrik (graverne) forsikrede os, igen i dag at de vil grave fiber-nettet ned i de grønne arealer, som er i overensstemmelse med vores aftale.
Det er bestyrelsens tolkning at TDC internt har haft en kommunikationsbrist.
TDC har i dag beklaget misforståelsen og vil tilbyde gratis flytning og reparation af hul, for de bokse som er installeret forkert.

Nye affaldsbeholdere til affaldssortering.
I Fredensborg Kommune er den nye affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal ved boligen ved at blive rullet ud. Som det ser ud nu planlægger kommunen at levere vores i uge 50 og 51.
Bestyrelsen har meddelt kommunen, at vi ikke har en plads, som er velegnet til at placere en eller flere fælles beholdere til fx glas og papir. Det er således op til hvert enkelt hus at tage stilling til hvilke af de nye beholdere man ønsker, samt hvor de skal placeres, dog indenfor egen parcel. Vi bør modtage et informationsbrev fra kommunen, før vi modtager de nye beholdere. Vi vil dog anbefale at man selv går ind og læser mere om det på kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/borger/affaldsordningen/for-dig-der-bor-i-villa-og-raekkehus-med-egne- beholdere

Vejtræer på vej 4 ( Nivåpark nr. 37-48)
På vores ordinære generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at gå i gang med at kigge på en løsning for vejtræerne på vej 4. Deres stammer og rødder vokser sig kun større og er allerede et problem ud for flere af husene på vejen.
Vores bud på at løse problemet er simpelthen af få træerne og deres rødder fjernet og derefter at få plantet nogle nye træer, som er af en sort som er mere velegnet som vejtræer. Evt. en sort, som er plantet på en af de andre stikveje. Vi vil gå i gang med at indhente tilbud på at få løst dette arbejde hos vores gartner.

Saltning og snerydning af veje og tværstier
Vi har indgået aftale med virksomheden Den grønne Gren om at varetage vintervedligeholdelse af foreningens 4 stk. private boligveje samt 4 stk. stier. Veje og stier skal saltes og sneryddes efter samme retningslinjer som foregående sæson. Aftalen gælder for vintersæsonen 2020/2021.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Nyhedsbrev 3. juli 2020

Sommerklipning af hække.
Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, vil vi søge at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, der plejer at få klippet, bliver der klippet efter samme retningslinier, som sidste år. Vi skal nok komme igennem med arbejdet, det plejer heldigvis at gå meget godt og smertefrit.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.
Firmaet, der klipper, er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk lige skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan der så aftales detaljer. Same procedure as last year.

Græsklipning.
Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi kender jo efterhånden folkene der passer det. Der har ikke været nogen bemærkninger fra beboerne, så vi går ud fra, at alle er tilfredse.

Covid 19 virus og generalforsamling.
Vi må jo erkende, at Covid 10 og nedlukning af vort samfund med alt det, som fulgte med, kom svært i vejen for vores generalforsamling. Nu er man så i fuld gang med at åbne op igen, det er igen muligt at låne lokaler på skolen, og vi kan sagtens afholde vores generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet. I bestyrelsen har vi dog valgt at se tiden an til efter ferietiden. Foreløbig har vi planlagt at afholde generalforsamling:

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19:30 i kantine i Nivå Skole Syd.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til den oprindelige dagsorden, som vil blive genudsendt med mail med sædvanligt varsel i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling udsat på ubestemt tid

Som forventet er det på grund af Covid-19 blevet nødvendigt, at udsætte den planlagte generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling, som var berammet til afholdelse torsdag den 02. april, udsættes hermed på ubestemt tid.

Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest efter at forholdene igen er normaliseret. Indkaldelse vil blive rundsendt med mail med sædvanligt varsel i h. t vedtægterne. Generalforsamlingen vil, bortset fra datoen, blive afholdt på grundlag af den allerede omdelte dagsorden.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling er netop omdelt i medlemmernes postkasser tre uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse, som foreskrevet i vedtægterne. Det synes måske som en sær disposition set i lyset af situationen med coronavirus, men datoen var fastsat og indkaldelserne trykt før de seneste foranstaltninger mod spredning af smitte. Derfor er det valgt, at omdele indkaldelsen.  For nærværende må vi nok forvente, at afholdelse af generalforsamlingen må udsættes til situationen er afklaret, men her om senere.  

Information om afholdelse/udsættelse/ny dato etc. vil blive udsendt med mail, så hold øje med mailboksen i den kommende tid.

Frist for indsendelse af forslag fastholdes som anført i indkaldelsen.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Vinter beskæring

Vores gartner, Flemming Hartmann, er netop gået i gang med en aftalt vinterbeskæring af forskellige beplantninger. Det drejer sig i hovedsagen om:

  • Beskæring af vejtræer på Vej 1, -2 og 3. På de nævnte veje skal kronerne ”løftes” og reduceres, så de efterhånden bliver mere ensartede.
  • Efterbeskæring af trægruppe på grønningen mellem nr. 18 og 31. Træerne blev beskåret i det tidlige forår, men efter sommerens vækst er der behov for lidt udtynding og formning.
  • Vejtræ ved nr. 22 udskiftes.
  • Ved flere ejendomme er der en del fejlvækst af stærkt invasive planter. Det kan bl. a. ses ved nr. 6, nr. 22, nr. 36 og nr. 39, sikkert også flere steder. Det vil blive forsøgt, at bekæmpe denne fejlvækst.

Det er hvad der er aftalt i denne omgang, og hvad bestyrelsen har besluttet at sætte i gang. Der kan sikkert findes meget andet, der trænger sig på. Det må så blive taget op på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Nyhedsbrev 27. august 2019

Fælles havedag på volden

Igen i år arrangerer vi en havedag, og bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Grundejerforeningen til en fælles havedag, som afholdes:

Lørdag den 28. september fra kl. 10 til ca. kl. 13.

Mødested ved Indkørslen til Stamvejen fra Niverødvej.

Som de tidligere år vil arbejdet hovedsagelig bestå af fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene, affald m.v. Mange timers arbejde ved de tidligere havedage har hjulpet meget, men der er stadig en masse fejlvækst, og der kommer hele tiden nyt til, som helst skal fjernes. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats. Foreningen vil stå for drikkevarer samt lidt kaffe og kage til dem der møder frem.

Meld venligst tilbage på foreningens e-mail: nivaapark@gmail.com senest den 21. september, hvor mange I kan deltage, af hensyn til indkøb.

Medbring venligst jeres egen grensaks/spade. Foreningen har et par ekstra grensakse.

Øvrige nyheder

Tværstier.

Tværstierne med ærtesten trænger efterhånden til en kærlig hånd. I den kommende tid vil kanterne på stierne blive rettet af, og der vil blive lagt nye sten ud.

Oversigt.

Der er nu blevet reguleret og sået græs på oversigtstrekanterne ved udkørsler. Ved Vej 3 mangler plantning af nye hækplanter til udfyldning af hullet efter en træstub. Der vil blive plantet til efteråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev 8. juli 2019

Sommerklipning af hække.

Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, har vi søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, der plejer at få klippet, bliver der klippet efter samme retningslinier, som sidste år. Vi skal nok komme igennem med arbejdet, det plejer heldigvis at gå meget godt og smertefrit.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.
Firmaet, der klipper, er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan der så aftales detaljer.

Græsklipning.

Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi kender jo efterhånden folkene der passer det. Der har ikke været nogen bemærkninger fra beboerne, så vi går ud fra, at alle er tilfredse.

Ny asfalt på vejene.

Bortset fra et par mindre mangler er asfaltarbejdet færdigudført. Der er ikke noget at tilføje, ud over de udsendte mails med information.

Havedag.

For nærværende er der ikke berammet nogen havedag, men det er muligt, at der kommer en invitation på et tidspunkt. Det vil der blive taget nærmere stilling til på det næste bestyrelsesmøde.

page1image5637552

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19:00

Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen) Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne):
 

1.  Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Vedlagt)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018. (Vedlagt)
4. Forslag:

Forslag fra bestyrelsen.
Forslag A: Udførelse af nyt asfaltslidlag på foreningens private boligveje. (Vedlagt)

Eventuelle forslag fra medlemmerne.
Rettidige forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 28. marts 2019.

  1. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2019. (Vedlagt)
  2. Valg af bestyrelse.

Iflg. § 19 består Bestyrelsen af 5 medlemmer.

Vælges i ulige år: Formand, Bestyrelsesmedlem, Bestyrelsesmedlem.

Vælges i lige år: Kasserer, Bestyrelses medlem.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Valg af revisor og revisor suppleant.

9: Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen