Nyhedsbrev 3. juli 2020

Sommerklipning af hække.
Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, vil vi søge at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, der plejer at få klippet, bliver der klippet efter samme retningslinier, som sidste år. Vi skal nok komme igennem med arbejdet, det plejer heldigvis at gå meget godt og smertefrit.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.
Firmaet, der klipper, er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk lige skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan der så aftales detaljer. Same procedure as last year.

Græsklipning.
Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi kender jo efterhånden folkene der passer det. Der har ikke været nogen bemærkninger fra beboerne, så vi går ud fra, at alle er tilfredse.

Covid 19 virus og generalforsamling.
Vi må jo erkende, at Covid 10 og nedlukning af vort samfund med alt det, som fulgte med, kom svært i vejen for vores generalforsamling. Nu er man så i fuld gang med at åbne op igen, det er igen muligt at låne lokaler på skolen, og vi kan sagtens afholde vores generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet. I bestyrelsen har vi dog valgt at se tiden an til efter ferietiden. Foreløbig har vi planlagt at afholde generalforsamling:

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19:30 i kantine i Nivå Skole Syd.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til den oprindelige dagsorden, som vil blive genudsendt med mail med sædvanligt varsel i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling udsat på ubestemt tid

Som forventet er det på grund af Covid-19 blevet nødvendigt, at udsætte den planlagte generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling, som var berammet til afholdelse torsdag den 02. april, udsættes hermed på ubestemt tid.

Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest efter at forholdene igen er normaliseret. Indkaldelse vil blive rundsendt med mail med sædvanligt varsel i h. t vedtægterne. Generalforsamlingen vil, bortset fra datoen, blive afholdt på grundlag af den allerede omdelte dagsorden.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling er netop omdelt i medlemmernes postkasser tre uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse, som foreskrevet i vedtægterne. Det synes måske som en sær disposition set i lyset af situationen med coronavirus, men datoen var fastsat og indkaldelserne trykt før de seneste foranstaltninger mod spredning af smitte. Derfor er det valgt, at omdele indkaldelsen.  For nærværende må vi nok forvente, at afholdelse af generalforsamlingen må udsættes til situationen er afklaret, men her om senere.  

Information om afholdelse/udsættelse/ny dato etc. vil blive udsendt med mail, så hold øje med mailboksen i den kommende tid.

Frist for indsendelse af forslag fastholdes som anført i indkaldelsen.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Vinter beskæring

Vores gartner, Flemming Hartmann, er netop gået i gang med en aftalt vinterbeskæring af forskellige beplantninger. Det drejer sig i hovedsagen om:

  • Beskæring af vejtræer på Vej 1, -2 og 3. På de nævnte veje skal kronerne ”løftes” og reduceres, så de efterhånden bliver mere ensartede.
  • Efterbeskæring af trægruppe på grønningen mellem nr. 18 og 31. Træerne blev beskåret i det tidlige forår, men efter sommerens vækst er der behov for lidt udtynding og formning.
  • Vejtræ ved nr. 22 udskiftes.
  • Ved flere ejendomme er der en del fejlvækst af stærkt invasive planter. Det kan bl. a. ses ved nr. 6, nr. 22, nr. 36 og nr. 39, sikkert også flere steder. Det vil blive forsøgt, at bekæmpe denne fejlvækst.

Det er hvad der er aftalt i denne omgang, og hvad bestyrelsen har besluttet at sætte i gang. Der kan sikkert findes meget andet, der trænger sig på. Det må så blive taget op på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Nyhedsbrev 27. august 2019

Fælles havedag på volden

Igen i år arrangerer vi en havedag, og bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Grundejerforeningen til en fælles havedag, som afholdes:

Lørdag den 28. september fra kl. 10 til ca. kl. 13.

Mødested ved Indkørslen til Stamvejen fra Niverødvej.

Som de tidligere år vil arbejdet hovedsagelig bestå af fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene, affald m.v. Mange timers arbejde ved de tidligere havedage har hjulpet meget, men der er stadig en masse fejlvækst, og der kommer hele tiden nyt til, som helst skal fjernes. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats. Foreningen vil stå for drikkevarer samt lidt kaffe og kage til dem der møder frem.

Meld venligst tilbage på foreningens e-mail: nivaapark@gmail.com senest den 21. september, hvor mange I kan deltage, af hensyn til indkøb.

Medbring venligst jeres egen grensaks/spade. Foreningen har et par ekstra grensakse.

Øvrige nyheder

Tværstier.

Tværstierne med ærtesten trænger efterhånden til en kærlig hånd. I den kommende tid vil kanterne på stierne blive rettet af, og der vil blive lagt nye sten ud.

Oversigt.

Der er nu blevet reguleret og sået græs på oversigtstrekanterne ved udkørsler. Ved Vej 3 mangler plantning af nye hækplanter til udfyldning af hullet efter en træstub. Der vil blive plantet til efteråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev 8. juli 2019

Sommerklipning af hække.

Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, har vi søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, der plejer at få klippet, bliver der klippet efter samme retningslinier, som sidste år. Vi skal nok komme igennem med arbejdet, det plejer heldigvis at gå meget godt og smertefrit.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.
Firmaet, der klipper, er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan der så aftales detaljer.

Græsklipning.

Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi kender jo efterhånden folkene der passer det. Der har ikke været nogen bemærkninger fra beboerne, så vi går ud fra, at alle er tilfredse.

Ny asfalt på vejene.

Bortset fra et par mindre mangler er asfaltarbejdet færdigudført. Der er ikke noget at tilføje, ud over de udsendte mails med information.

Havedag.

For nærværende er der ikke berammet nogen havedag, men det er muligt, at der kommer en invitation på et tidspunkt. Det vil der blive taget nærmere stilling til på det næste bestyrelsesmøde.

page1image5637552

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19:00

Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen) Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne):
 

1.  Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Vedlagt)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018. (Vedlagt)
4. Forslag:

Forslag fra bestyrelsen.
Forslag A: Udførelse af nyt asfaltslidlag på foreningens private boligveje. (Vedlagt)

Eventuelle forslag fra medlemmerne.
Rettidige forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 28. marts 2019.

  1. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2019. (Vedlagt)
  2. Valg af bestyrelse.

Iflg. § 19 består Bestyrelsen af 5 medlemmer.

Vælges i ulige år: Formand, Bestyrelsesmedlem, Bestyrelsesmedlem.

Vælges i lige år: Kasserer, Bestyrelses medlem.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Valg af revisor og revisor suppleant.

9: Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Radon – ny vurdering

 

For nogen tid siden blev der udsendt et nyhedsbrev med information om radonmåling. Efterfølgende har vi fået oplyst, at Hanne og Flemming Hviid i nr. 33 også har fået foretaget måling af radon-niveau. I deres ejendom var gennemsnitsværdien 162 Bq/m3 , og altså et pænt stykke over 100 Bq/m3, som er grænseværdien. De har så fået anbefalet, at iværksætte lettere tiltag i form af forbedret udluftning.

I det udsendte nyhedsbrev er anført, at ”det er vores forsigtige vurdering, at resultatet fra nr. 20 med en vis sandsynlighed kan være retningsgivende for de øvrige ejendomme inden for Grundejerforeningen”. Denne antagelse/vurdering  er altså ikke korrekt, idet der kan være store forskelle, selv om bygninger og omgivelser er nogenlunde ens. Jeg beklager vurderingen og formuleringen i nyhedsbrevet, og I bedes derfor se bort fra det pågældende afsnit i nyhedsbrevet. Det må efterfølgende være op til de enkelte beboere, om man vil iværksætte en måling for radon-niveau.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen

Nyhedsbrev vedr. radonmåling

Radon måling.

Ved årets generalforsamling blev der spurgt, om der var kendskab til beboere, der havde fået udført måling af radongas efter Kommunens opfordring, der blev udsendt i november 2017. I referatet fra generalforsamlingen blev beboere opfordret til at henvende sig, hvis de havde fået udført en sådan måling. Merete og Arne Lund i nr. 20 har fået udført en måling i deres hus. Da vi mener, at resultatet kan have interesse for foreningens medlemmer, har bestyrelsen aftalt med Merete og Arne, at voremedlemmer må delagtiggøres i rapporten fra målingen. Som det fremgår af rapporten, er der ikke et højt indhold af radon i luften i nr. 20.
Fra rapporten

citeres: ”Dit målte årsgennemsnit er: 60 Bq/m3.” og videre: ”Dit indeklima er sundt mht. radon.

Årsmiddelværdien for din bolig overstiger således ikke 100 Bq/m3. Derfor behøver du ikke igangsætte radonsænkende tiltag.”

Vi har været i forbindelse med Radonhuset, som har udarbejdet rapporten, og de pointerer, at en sådan måling kun gælder for den aktuelle ejendom. Her skal man lige huske på, at de jo tjener penge på at udarbejde hver rapport. En måling med tilhørende rapport koster i omegnen af 600 kr. Det er dog vores forsigtige vurdering, at resultatet med en vis sandsynlighed kan være retningsgivende for de øvrige ejendomme inden for Grundejerforeningen, idet denne vurdering er baseret på følgende:

  • Husene i de to etaper er af samme type og konstruktion, et-plans huse uden kælder og med en betonplade i gulvkonstruktionen på jord. Der er dog en mindre forskel i gulvkonstruktionen i 1. og 2. etape, men denne skønnes at være af mindre betydning.
  • Ud fra boreprofiler fra konkrete boringer I GEUS borings arkiv og ud fra Kommunens jordartskort er de geologiske forhold, og dermed jordbunden i hele området, ret ensartet med moræneler i 15 – 30 m tykkelse. Alle os med haver kender vel til Nivå-ler.

Som det fremgår af det vedhæftede materiale, er radon en radioaktiv luftart, som siver op fra jordbunden og i et vist omfang gennem gulvkonstruktionen. Som vi alle ved, er det i almindelighed vigtigt med en god udluftning fra vore boliger, og det gælder i særdeleshed også for så vidt angår radon.

Vi håber at dette nyhedsbrev sammen med det vedhæftede, kan være til nyttig information, og måske være til hjælp ved en beslutning om måling for radon. Som det fremgår af ovenstående, mener vi ikke der er nogen særlig grund til at få foretaget flere målinger, men det skal understreges, at vurderingen alene er foretaget ud fra vore forudsætninger.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Hans Rasmussen,  Anders Søndergaard