Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl. 19:00
Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen)

Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne):
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Vedlagt)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017. (Vedlagt)
4. Forslag:
Forslag fra bestyrelsen
. Ingen forslag fra bestyrelsen.
Eventuelle forslag fra medlemmerne
. Rettidige forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 29. marts 2018.
5. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2018. (Vedlagt) 6. Valg af bestyrelse Iflg. § 19 består Bestyrelsen af 5 medlemmer.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen