Radon måling.

Ved årets generalforsamling blev der spurgt, om der var kendskab til beboere, der havde fået udført måling af radongas efter Kommunens opfordring, der blev udsendt i november 2017. I referatet fra generalforsamlingen blev beboere opfordret til at henvende sig, hvis de havde fået udført en sådan måling. Merete og Arne Lund i nr. 20 har fået udført en måling i deres hus. Da vi mener, at resultatet kan have interesse for foreningens medlemmer, har bestyrelsen aftalt med Merete og Arne, at voremedlemmer må delagtiggøres i rapporten fra målingen. Som det fremgår af rapporten, er der ikke et højt indhold af radon i luften i nr. 20.
Fra rapporten

citeres: ”Dit målte årsgennemsnit er: 60 Bq/m3.” og videre: ”Dit indeklima er sundt mht. radon.

Årsmiddelværdien for din bolig overstiger således ikke 100 Bq/m3. Derfor behøver du ikke igangsætte radonsænkende tiltag.”

Vi har været i forbindelse med Radonhuset, som har udarbejdet rapporten, og de pointerer, at en sådan måling kun gælder for den aktuelle ejendom. Her skal man lige huske på, at de jo tjener penge på at udarbejde hver rapport. En måling med tilhørende rapport koster i omegnen af 600 kr. Det er dog vores forsigtige vurdering, at resultatet med en vis sandsynlighed kan være retningsgivende for de øvrige ejendomme inden for Grundejerforeningen, idet denne vurdering er baseret på følgende:

  • Husene i de to etaper er af samme type og konstruktion, et-plans huse uden kælder og med en betonplade i gulvkonstruktionen på jord. Der er dog en mindre forskel i gulvkonstruktionen i 1. og 2. etape, men denne skønnes at være af mindre betydning.
  • Ud fra boreprofiler fra konkrete boringer I GEUS borings arkiv og ud fra Kommunens jordartskort er de geologiske forhold, og dermed jordbunden i hele området, ret ensartet med moræneler i 15 – 30 m tykkelse. Alle os med haver kender vel til Nivå-ler.

Som det fremgår af det vedhæftede materiale, er radon en radioaktiv luftart, som siver op fra jordbunden og i et vist omfang gennem gulvkonstruktionen. Som vi alle ved, er det i almindelighed vigtigt med en god udluftning fra vore boliger, og det gælder i særdeleshed også for så vidt angår radon.

Vi håber at dette nyhedsbrev sammen med det vedhæftede, kan være til nyttig information, og måske være til hjælp ved en beslutning om måling for radon. Som det fremgår af ovenstående, mener vi ikke der er nogen særlig grund til at få foretaget flere målinger, men det skal understreges, at vurderingen alene er foretaget ud fra vore forudsætninger.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Hans Rasmussen,  Anders Søndergaard