Nyheder

Invitation til havedag

 

Fælles havedag på volden

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få luget kraftigt ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej. Som tidligere meddelt er havedagen berammet til:

Lørdag den 08. september fra kl. 10 til ca. kl. 14. Mødested ved indkørslen til stamvejen oppe fra volden.

Arbejdet vil bestå af beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjernelse af – diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene m.v. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats. Foreningen vil stå for lidt forplejning til dem der møder frem.

Meld venligst tilbage på foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest den 6. september, hvor mange I kan deltage, af hensyn indkøb af forplejning.

Medbring venligst jeres egen grensaks/spade. Foreningen har et par ekstra grensakse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 10. juli 2018

Sommerklipning af hække.

Tiden for den årlige hækklipning nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, har vi søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, kommer vi nok igennem med arbejdet alligevel, det plejer at gå meget godt og smertefrit.

Firmaet er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer. Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.

Græsklipning.

Som nævnt på generalforsamlingen er der indgået en ny 3 årig aftale om græsklipningen, og det er igen det samme firma som sidste år. Klipningen har også i år været lidt uregelmæssig, men det skyldes tørken, at vi har aflyst nogle klipninger. Der er jo ikke noget græs at klippe.

Rydning af hæk og græssåning på skråningen ved nr. 27 – 30.

Arbejdet ser desværre temmelig ufærdigt ud, men det skyldes også vejret. I vinter var jorden frossen og det umuliggjorde arbejdet. I det tidlige forår var det for vådt, og da det så endelig blev tørvejr, ja så har der været tørke siden, og det har ikke været muligt, at få græssåningen gjort færdig. Men det skal nok blive færdigt på et tidspunkt.

Havedag

Sidste år måtte den berammede havedag aflyses grundet manglende tilslutning. Det skal dog ikke afholde bestyrelsen fra at prøve igen. Foreløbig har bestyrelsen planlagt, at havedagen afholdes:

Lørdag den 08. september 2018 kl. 10:00

Skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så vi kan blive rigtig mange. Der kan sikkert sagtens findes beskæftigelse rundt omkring på fællesarealerne.

page1image844224

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl. 19:00
Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen)

Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne):
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Vedlagt)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017. (Vedlagt)
4. Forslag:
Forslag fra bestyrelsen
. Ingen forslag fra bestyrelsen.
Eventuelle forslag fra medlemmerne
. Rettidige forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 29. marts 2018.
5. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2018. (Vedlagt) 6. Valg af bestyrelse Iflg. § 19 består Bestyrelsen af 5 medlemmer.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 24. januar 2018

Vel over nytåret er det vist på tide med lidt information til foreningens medlemmer.

Vintervedligeholdelse af stier og veje.

Som tidligere meddelt har det været nødvendigt at finde nye entreprenører til foreningens vedligeholdelsesarbejder. Det gælder også saltning og snerydning på foreningens veje og stier. Der er nu indgået aftale med firmaet Den Grønne Gren, som har hjemme i Fredensborg. De kører for andre foreninger i Nivå, bl.a. Stejlepladsen. Firmaet skal selv rykke ud, når der er varsel om rimfrost eller sne. Vore veje og stier er klassificeret som de offentlige veje og stier i området. Andelsboligforeningerne i Nivådal har indgået aftale med det samme firma om saltning og snerydning på deres stier. Heldigvis har vi ikke haft meget vinter endnu, og det kan vi jo håbe på varer ved.

Efterårs- og vinterbeskæring af beplantninger

I denne sæson har bestyrelsen valgt at sætte ind med rydning og beskæring af ligusterbeplantningen ud mod grønningen ved nr. 27, 28 og 29. Beplantningen er efterhånden meget omfangsrig og vanskelig at vedligeholde. Tidligere er der forsøgt med beskæring ved nr. 29, men resultatet er ikke tilfredsstillende Der vil blive foretaget en delvis rydning på skråningen, og i stedet bliver der sået græs, som så bliver klippet sammen med de øvrige fællesarealer. Omfanget af rydning og græssåning er aftalt med de involverede medlemmer. Der er indgået aftale om udførelsen med Flemming Hartmann, der tidligere har udført arbejde for foreningen. Han har meddelt, arbejdet indledes tirsdag den 06. februar.

Ny aftale om græsklipning.

Som tidligere meddelt, måtte vi sidste sommer lade et nyt firma DM-Plæneklip overtage græsklipningen på fællesarealerne, da det hidtidige firma lukkede. Den foreliggende treårige aftale udløb med 2017. Der er nu indgået en ny treårig aftale for sæsonerne 2018, -19 og -20 om græsklipning på fællesarealerne med firmaet DM-Plæneklip. Priserne for arbejdet er de samme som i den gamle aftale. Andelsboligforeningerne og Ådalen har også indgået aftale med firmaet. Derfor kan vi opnå de fordelagtige priser. Det bliver således de samme mennesker, som vi i de foregående år har været meget tilfredse med, der vil stå for klipningen af græsarealerne.

Generalforsamling.

Årets generalforsamling er foreløbig planlagt til afholdelse torsdag den 12. april 2018. Så sæt endelig et kryds i kalenderen og deltag. Nærmere vil følge med indkaldelsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev vedr. aflysning af havedag

 

Aflysning af fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september 2017.

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag havde bestyrelsen forsøgt at gentage succesen i år med en fælles havedag:

lørdag den 09. september 2017

Frist for tilmelding til havedagen var i det rundsendte nyhedsbrev fastsat til søndag den 3. september.

Ved udløbet af tilmeldingsfristen var der ingen medlemmer der havde meldt deres deltagelse.

Havedagen er derfor aflyst.

Arbejdet skal stadig udføres, og det vil så blive udført af de gartnere, som vi arbejder sammen med, i det omfang budgettet rækker til..

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 22. august 2017

Fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september kl. 10-14

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag vil vi forsøge at gentage succesen i år. Som det blev varslet i det forrige nyhedsbrev afholdes havedagen:

lørdag den 09. september 2017 i tidsrummet kl. 10 – 14.

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få tilbageskåret græskanter på foreningens stier samt at fortsætte med at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej.

Sidste år blev der ryddet godt ud i fejlvækst på volden, og det hjalp meget godt. Der er dog stadig masser af fejlvækst, dels det der ikke blev nået sidste år, og dels nye ting der kommer op. Både det rigtige og det forkerte har jo haft meget gode vækstbetingelser i denne sommer.

Desuden vil vi gerne have skåret græskanter tilbage langs stierne. Det mener vi også er et arbejde der er egnet til udførelse på en havedag.

Alt efter antal deltagere vil bestyrelsen foretage en prioritering af opgaverne. Man vil være velkommen til at medbringe redskaber og værktøj til arbejdet.

Bestyrelsen vil arrangere leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest søndag den 03. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt mad og drikkevarer ved frokosttid til de der møder frem. Man er dog velkommen til at medbringe en kande kaffe.

Og så håber vi naturligvis på, at vejrguderne er med os.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 12. juli 2017

Sommerklipning af hække.

Nu er det tid for hækklipning, og det er helt tydeligt at se når man går tur i området. Det er dejligt at se, at en stor del af vore beboere selv klipper hækken omkring deres ejendom. Så sparer Grundejerforeningen penge.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 30.

Det er søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Det er dog ikke lykkedes at træffe alle hjemme, vi er jo i ferietiden. Vi vil søge at træffe de enkelte beboere i løbet af uge 30. Hvis vi ikke træffer alle, kommer vi nok igennem med arbejdet alligevel, det plejer at gå meget godt og smertefrit

Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer. Det er i øvrigt de samme folk der kommer og klipper hækkene, som har været her de sidste par år.
Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de i uge 29 kontakte Charlotte Prytz i nr. 39 eller Dennis Frederiksen i nr. 34.

Græsklipning

Måske nogen har bemærket, at klipning af græs på fællesarealerne har været lidt uregelmæssig og mangelfuld, og at græsset til tider har været temmeligt langt. Desværre er der sket det, at firmaet SLP, vi havde aftale med, er lukket ned, efter at indehaveren sidste efterår afgik ved døden. Det er alt sammen meget kedeligt og ubelejligt, men nu er der indgået aftale på de samme betingelser med et nyt firma. Det nye firma består af folk, der tidligere var ansat i SLP, og som kender området godt. Nu håber vi meget, at det kommer til at fungere.

Havedag

I fortsættelse af sidste års forsøg med en havedag, har bestyrelsen planer om afholdelse af en ny havedag, som foreløbig er planlagt til afholdelse:

Lørdag den 09. september 2017 kl. 10:00

Skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så vi kan blive rigtig mange. Der kan sikkert sagtens findes beskæftigelse rundt omkring på fællesarealerne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyt om hjemmesiden fra Site admin

Vores Webhotel, Surftown understøtter nu kryptering af webtrafik med https. Derfor har jeg ændret konfigurationen således, at vores hjemmeside nu understøtter kryptering, hvilket kan ses ved, at der fremkommer en hængelås i browserens url, som nu også starter med https. Derudover sker der ingen ændringer i hjemmesidens funktionalitet, 
Kryptering med https er tiltænkt at give fordele såsom fortrolighed, integritet og identitet.
Informationen forbliver skjult fra nysgerrige øjne fordi kun  internet browseren og serveren kan afkode trafikken. Integritet beskytter data fra at blive ændret uden ens viden.

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Bemærk, at det nu er muligt få adgang til Medlemsforum, som er en lukket gruppe, på foreningens hjemmeside, benyt linket “Medlemsforum” Klik på login og udfyld brugernavn og adgangskode, derefter er der adgang og mulighed for at bidrage med indlæg i de 3 forskellige fora:

Forslag til drøftelse
Forespørg efter værktøj
Information om indbrud

Har du ikke allerede adgang til Medlemsforum, kan du maile til Administrator på: arnelund@gmail.com, hvorefter du vil blive oprettet og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Opkrævning af kontingent for april kvartal

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Her i det begyndende forår er det igen ved at være tid for betaling af kontingent  til Grundejerforeningen. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i mandags, og det omdelte forslag til budget blev vedtaget. Referat fra generalforsamlingen omdeles snarest.

Som det fremgår af forslag til budget for 2017, er kontingentet uændret. Kontingentet vil derfor være det samme i de resterende tre kvartaler i år, som for januar kvartal. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal, 700 kr.
  • Bidrag til vejfonden, 266 kr.
  • Samlet betaling, 966 kr.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen, Kasserer