Nyheder

Nyhedsbrev vedr. aflysning af havedag

 

Aflysning af fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september 2017.

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag havde bestyrelsen forsøgt at gentage succesen i år med en fælles havedag:

lørdag den 09. september 2017

Frist for tilmelding til havedagen var i det rundsendte nyhedsbrev fastsat til søndag den 3. september.

Ved udløbet af tilmeldingsfristen var der ingen medlemmer der havde meldt deres deltagelse.

Havedagen er derfor aflyst.

Arbejdet skal stadig udføres, og det vil så blive udført af de gartnere, som vi arbejder sammen med, i det omfang budgettet rækker til..

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 22. august 2017

Fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september kl. 10-14

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag vil vi forsøge at gentage succesen i år. Som det blev varslet i det forrige nyhedsbrev afholdes havedagen:

lørdag den 09. september 2017 i tidsrummet kl. 10 – 14.

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få tilbageskåret græskanter på foreningens stier samt at fortsætte med at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej.

Sidste år blev der ryddet godt ud i fejlvækst på volden, og det hjalp meget godt. Der er dog stadig masser af fejlvækst, dels det der ikke blev nået sidste år, og dels nye ting der kommer op. Både det rigtige og det forkerte har jo haft meget gode vækstbetingelser i denne sommer.

Desuden vil vi gerne have skåret græskanter tilbage langs stierne. Det mener vi også er et arbejde der er egnet til udførelse på en havedag.

Alt efter antal deltagere vil bestyrelsen foretage en prioritering af opgaverne. Man vil være velkommen til at medbringe redskaber og værktøj til arbejdet.

Bestyrelsen vil arrangere leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest søndag den 03. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt mad og drikkevarer ved frokosttid til de der møder frem. Man er dog velkommen til at medbringe en kande kaffe.

Og så håber vi naturligvis på, at vejrguderne er med os.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 12. juli 2017

Sommerklipning af hække.

Nu er det tid for hækklipning, og det er helt tydeligt at se når man går tur i området. Det er dejligt at se, at en stor del af vore beboere selv klipper hækken omkring deres ejendom. Så sparer Grundejerforeningen penge.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 30.

Det er søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Det er dog ikke lykkedes at træffe alle hjemme, vi er jo i ferietiden. Vi vil søge at træffe de enkelte beboere i løbet af uge 30. Hvis vi ikke træffer alle, kommer vi nok igennem med arbejdet alligevel, det plejer at gå meget godt og smertefrit

Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer. Det er i øvrigt de samme folk der kommer og klipper hækkene, som har været her de sidste par år.
Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de i uge 29 kontakte Charlotte Prytz i nr. 39 eller Dennis Frederiksen i nr. 34.

Græsklipning

Måske nogen har bemærket, at klipning af græs på fællesarealerne har været lidt uregelmæssig og mangelfuld, og at græsset til tider har været temmeligt langt. Desværre er der sket det, at firmaet SLP, vi havde aftale med, er lukket ned, efter at indehaveren sidste efterår afgik ved døden. Det er alt sammen meget kedeligt og ubelejligt, men nu er der indgået aftale på de samme betingelser med et nyt firma. Det nye firma består af folk, der tidligere var ansat i SLP, og som kender området godt. Nu håber vi meget, at det kommer til at fungere.

Havedag

I fortsættelse af sidste års forsøg med en havedag, har bestyrelsen planer om afholdelse af en ny havedag, som foreløbig er planlagt til afholdelse:

Lørdag den 09. september 2017 kl. 10:00

Skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så vi kan blive rigtig mange. Der kan sikkert sagtens findes beskæftigelse rundt omkring på fællesarealerne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyt om hjemmesiden fra Site admin

Vores Webhotel, Surftown understøtter nu kryptering af webtrafik med https. Derfor har jeg ændret konfigurationen således, at vores hjemmeside nu understøtter kryptering, hvilket kan ses ved, at der fremkommer en hængelås i browserens url, som nu også starter med https. Derudover sker der ingen ændringer i hjemmesidens funktionalitet, 
Kryptering med https er tiltænkt at give fordele såsom fortrolighed, integritet og identitet.
Informationen forbliver skjult fra nysgerrige øjne fordi kun  internet browseren og serveren kan afkode trafikken. Integritet beskytter data fra at blive ændret uden ens viden.

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Bemærk, at det nu er muligt få adgang til Medlemsforum, som er en lukket gruppe, på foreningens hjemmeside, benyt linket “Medlemsforum” Klik på login og udfyld brugernavn og adgangskode, derefter er der adgang og mulighed for at bidrage med indlæg i de 3 forskellige fora:

Forslag til drøftelse
Forespørg efter værktøj
Information om indbrud

Har du ikke allerede adgang til Medlemsforum, kan du maile til Administrator på: arnelund@gmail.com, hvorefter du vil blive oprettet og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Opkrævning af kontingent for april kvartal

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Her i det begyndende forår er det igen ved at være tid for betaling af kontingent  til Grundejerforeningen. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i mandags, og det omdelte forslag til budget blev vedtaget. Referat fra generalforsamlingen omdeles snarest.

Som det fremgår af forslag til budget for 2017, er kontingentet uændret. Kontingentet vil derfor være det samme i de resterende tre kvartaler i år, som for januar kvartal. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal, 700 kr.
  • Bidrag til vejfonden, 266 kr.
  • Samlet betaling, 966 kr.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen, Kasserer

Deltagelse i Trygfonden undersøgelse

TrygFonden anmoder om, at bestyrelsen videresender denne mail med spørgeskema til foreningens medlemmer. Vi kan kun opfordre til at bruge den nødvendige tid på at svare på spørgsmålene. Vi er vidende om, at TrygFonden gør et stort arbejde i forbindelse med indbrudsforebyggelse.
(Er endvidere udsendt på mail).
 
Du deltager på dette link:
http://bit.ly/indbrudssurvey

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark

Nyhedsbrev 14. januar 2017

NYHEDSBREV 14. januar 2017

Godt nytår til alle foreningens medlemmer

Det er vist ved at være på tide, at informere lidt om hvad der rører sig for tiden.

Vinterbeskæring af beplantninger.

Ved denne årstid bliver der sædvanligvis foretaget beskæring af beplantninger. Der er ikke sket så meget endnu, da vi er kommet lidt sent i gang i denne sæson. Det beløb vi har tilbage i budgettet vil blive anvendt til at fjerne nogle træer på volden samt enkelte træer, som beboere har ønsket at få fældet. Der er truffet aftale med det gartnerfirma, vi plejer at bruge, og arbejdet vil blive udført i løbet af de næste uger. Det igangsatte arbejde omfatter i hovedtræk:

På volden bliver nogle af de ikke bevaringsværdige træer fældet. Desuden vil andre træer blive stammet op og grene fjernet, således at der er frit over den nye gang- og cykelsti. Sammen med det store arbejde, der blev udført af beboere ved havedagen i oktober, håber vi, at Grundejerforeningens facade ud mod Niverødvej bliver pænere. Når der bliver tyndet ud i træerne, kommer der mere lys ned til bundbeplantningen.

Ved nr. 24 bliver to generende træer fældet.
Ved nr. 26 bliver to egetræer i beplantningen ud mod grønningen fældet. Ved nr. 36 bliver to egetræer skåret kraftigt tilbage, men ikke fældet.

Vi har aftalt med gartnerfirmaet, at alt træ, afklip og grene vil blive fjernet.
Ovennævnte er hvad der kunne blive plads til inden for årets budget, og hvad vi har vurderet, har den højeste prioritet. I forsommeren blev hanesporetjørn og gyngestativet mellem nr. 14 og 35 fjernet, som besluttet på generalforsamlingen. Desuden er nogle græsarmeringssten på Vej 1 rettet op i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Disse ting har gjort lidt indhug i budgettet, så der ikke er så meget tilbage til egentlig beskæring

Ny sti langs Niverødvej.

Nu er den nye sti langs Niverødvej færdig, og der er også lagt ny asfalt på vejen. Efter en henvendelse fra bestyrelsen, har Kommunen forbedret overkørslen til Nivåpark, således at vi slipper for at bumpe over de skarpe kantsten. Desuden har Kommunen lovet, at belysningen af fodgængerfeltet ved hovedstien bliver forbedret.

Fjernvarme på vej 1.

Arbejdet med nye ledninger til fjernvarme på Vej 1 er endelig blevet afsluttet. Vi mangler stadig at få afholdt aflevering af Foreningens veje og fællesarealer. I bestyrelsen vil vi foretage en evaluering af forløbet og drøfte dette med NORFORS. Samtidig vil vi presse på for at gennemført det tilsvarende arbejde på Vej 2 i år.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingentopkrævning januar kvartal 2017

 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. I løbet af 2016 har der været en del aktivitet i og omkring Grundejerforeningen. Specielt har beboerne på Vej 1 været særligt ramt i forbindelse med udskiftning af fjernvarmeledninger. Desuden har Fredensborg Kommune haft anlægsarbejde i gang med den nye sti langs Niverødvej. Grønt efterårsarbejde bliver formentlig til vinterfældning af træer i år. Nærmere information om alt dette vil tilgå i et nyhedsbrev.
 
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2017. Selve kontingentet er det samme som det var i 2016. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel.  Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

Kontingent for januar kvartal kr. 700                                                               
Bidrag til vejfonden kr. 266                                                        
Samlet betaling kr. 966,-

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark