Nyheder

Deltagelse i Trygfonden undersøgelse

TrygFonden anmoder om, at bestyrelsen videresender denne mail med spørgeskema til foreningens medlemmer. Vi kan kun opfordre til at bruge den nødvendige tid på at svare på spørgsmålene. Vi er vidende om, at TrygFonden gør et stort arbejde i forbindelse med indbrudsforebyggelse.
(Er endvidere udsendt på mail).
 
Du deltager på dette link:
http://bit.ly/indbrudssurvey

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark

Nyhedsbrev 14. januar 2017

NYHEDSBREV 14. januar 2017

Godt nytår til alle foreningens medlemmer

Det er vist ved at være på tide, at informere lidt om hvad der rører sig for tiden.

Vinterbeskæring af beplantninger.

Ved denne årstid bliver der sædvanligvis foretaget beskæring af beplantninger. Der er ikke sket så meget endnu, da vi er kommet lidt sent i gang i denne sæson. Det beløb vi har tilbage i budgettet vil blive anvendt til at fjerne nogle træer på volden samt enkelte træer, som beboere har ønsket at få fældet. Der er truffet aftale med det gartnerfirma, vi plejer at bruge, og arbejdet vil blive udført i løbet af de næste uger. Det igangsatte arbejde omfatter i hovedtræk:

På volden bliver nogle af de ikke bevaringsværdige træer fældet. Desuden vil andre træer blive stammet op og grene fjernet, således at der er frit over den nye gang- og cykelsti. Sammen med det store arbejde, der blev udført af beboere ved havedagen i oktober, håber vi, at Grundejerforeningens facade ud mod Niverødvej bliver pænere. Når der bliver tyndet ud i træerne, kommer der mere lys ned til bundbeplantningen.

Ved nr. 24 bliver to generende træer fældet.
Ved nr. 26 bliver to egetræer i beplantningen ud mod grønningen fældet. Ved nr. 36 bliver to egetræer skåret kraftigt tilbage, men ikke fældet.

Vi har aftalt med gartnerfirmaet, at alt træ, afklip og grene vil blive fjernet.
Ovennævnte er hvad der kunne blive plads til inden for årets budget, og hvad vi har vurderet, har den højeste prioritet. I forsommeren blev hanesporetjørn og gyngestativet mellem nr. 14 og 35 fjernet, som besluttet på generalforsamlingen. Desuden er nogle græsarmeringssten på Vej 1 rettet op i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Disse ting har gjort lidt indhug i budgettet, så der ikke er så meget tilbage til egentlig beskæring

Ny sti langs Niverødvej.

Nu er den nye sti langs Niverødvej færdig, og der er også lagt ny asfalt på vejen. Efter en henvendelse fra bestyrelsen, har Kommunen forbedret overkørslen til Nivåpark, således at vi slipper for at bumpe over de skarpe kantsten. Desuden har Kommunen lovet, at belysningen af fodgængerfeltet ved hovedstien bliver forbedret.

Fjernvarme på vej 1.

Arbejdet med nye ledninger til fjernvarme på Vej 1 er endelig blevet afsluttet. Vi mangler stadig at få afholdt aflevering af Foreningens veje og fællesarealer. I bestyrelsen vil vi foretage en evaluering af forløbet og drøfte dette med NORFORS. Samtidig vil vi presse på for at gennemført det tilsvarende arbejde på Vej 2 i år.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingentopkrævning januar kvartal 2017

 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. I løbet af 2016 har der været en del aktivitet i og omkring Grundejerforeningen. Specielt har beboerne på Vej 1 været særligt ramt i forbindelse med udskiftning af fjernvarmeledninger. Desuden har Fredensborg Kommune haft anlægsarbejde i gang med den nye sti langs Niverødvej. Grønt efterårsarbejde bliver formentlig til vinterfældning af træer i år. Nærmere information om alt dette vil tilgå i et nyhedsbrev.
 
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2017. Selve kontingentet er det samme som det var i 2016. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel.  Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

Kontingent for januar kvartal kr. 700                                                               
Bidrag til vejfonden kr. 266                                                        
Samlet betaling kr. 966,-

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark
 

Nyhedsbrev 26. september 2016

Fælles havedag lørdag den 01. oktober kl. 10-14.
Så er det på lørdag bestyrelsen har arrangeret en fælles havedag, hvor vi gerne skulle få forskønnet volden lidt.
Vi siger mange tak til dem, der har givet tilsagn om at møde op og hjælpe til med arbejdet.
Hvis nogen har mulighed og lyst til at være med, men ikke er blevet tilmeldt, så mød bare op alligevel. Vi mødes ved udkørslen fra Stamvejen til Niverødvej kl. 10:00. Selv om vejrudsigten ikke er så god som i de sidste uger, håber vi alligevel på lidt godt vejr.
Foreningen råder over nogle grensakse, men der er ikke nok til alle, så det vil være godt, hvis I selv vil medbringe lidt værktøj i form af beskæresakse og ørnenæb. Det er meningen at vi skal foretage beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjerne diverse selvsået fejlvækst samt rydde op i visne grene og andet affald.
Bestyrelsen har arrangeret leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald. Foreningen vil stå for lidt forplejning og drikkevarer til de der møder frem. Vel mødt på lørdag.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 12. september 2016

Fælles havedag d. 1 oktober kl. 10-14

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej. Vi mødes oppe ved volden lørdag den 01. oktober fra kl. 10 og regner med at fortsætte til ca. kl. 14.

Der er kommet en ny sti langs Niverødvej, og det har øget behovet pleje og beskæring på volden. I bestyrelsen er vi helt opmærksomme på, at havedagene blev afskaffet for nogle år siden. Når vi alligevel forsøger med dette initiativ, er det fordi der er mange opgaver at tage fat på, og inden for foreningens budget, er der grænser for hvor meget vi kan få udført.

Vi vil også gerne have en pæn facade ud mod Niverødvej, det er der ikke i øjeblikket. Arbejdet vil bestå af beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene m.v. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats.

Det er også planen, at fælde nogle af de store træer på volden, men det vil vi lade professionelle udføre, senere i løbet af efteråret.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest den 25. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt forplejning til dem der møder frem.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 14. Juli 2016

Sommerklipning af hække.

Nu er de fleste hække omkring ejendommene klippet, og de hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 29. Der er truffet aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom, dog er der et par stykker som det ikke har været muligt at træffe på grund af ferie, men vi kommer nok igennem med arbejdet alligevel.  Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer.

Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de kontakte kassereren, Hans Rasmussen i nr. 18.

Sti langs Niverødvej.

Som det kan ses, er Fredensborg Kommune i gang med at anlægge en kombineret gang- og cykelsti langs den resterende del af Niverødvej. Det sker for at forbedre sikkerheden på skolevejen. Arbejdet berører ikke Grundejerforeningens fællesareal bortset fra beskæring af træer og buske, der rækker ud over skellet. Det er bestyrelsens plan at tynde ud i træerne og pynte på beplantningen på volden til efteråret, hvis pengene rækker.

Nye fjernvarmeledninger på vej 1.

Som tidligere meddelt, skal fjernvarmeledningerne på vej 1 udskiftes. Arbejdet skal udføres i august og september måned i år. Der er sendt tegning og tidsplan rundt til beboerne på vejen, og i denne uge er beboerne blevet kontaktet af NORFORS rådgiver med henblik på detaljer omkring udførelse af stikledninger m.v. på de enkelte ejendomme. For beboerne på vejen kan det ikke undgås, at der vil blive en del gener med begrænsning af adgang til ejendommene, men det er vores opfattelse, at arbejdet vil blive tilrettelagt, således at generne bliver mindst mulige.

Vi øvrige beboere vil dog også komme til at mærke til arbejdet. Der vil formentlig blive etableret en indhegnet materielplads på fællesarealet mellem nr. 6 og hovedstien. Desuden vil der blive etableret midlertidig parkeringsplads på rabatten i vores side af stamvejen. Rabatten vil blive dækket med køreplader, og stopforbuddet vil blive ophævet midlertidigt i vores vejside.

Det er vort håb, at ledningerne på vej 2 vil blive skiftet i 2017. Der er ingen aktuelle planer om udskiftning af ledninger på Vej 3 og 4 nr. 25 – 48, da ledningerne på disse veje er af en nyere type.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Charlotte Prytz, Nivåpark 39, 2990  Nivå

 

Nyhedsbrev 09. Juni 2016

Orienteringsmøde afholdes søndag den. 12 juni kl. 16:00. Vi mødes foran nr. 10. Der vil blive orienteret om lægning af nye fjernvarmeledninger på Vej 1 nr. 1-12 i 2016.

Mødet er arrangeret for beboerne i nr. 1-12, men øvrige medlemmer af foreningen der måtte have interesse i det forestående arbejde er velkomne. Mødet holdes udendørs ved et havebord evt. under en carport, hvis det bliver regnvejr.

På generalforsamlingen blev det nævnt, at NORFORS i 2016 vil renovere og lægge nye fjernvarmeledninger på Vej 1 med numrene 1 – 12. Beboerne på Vej 1 har tidligere modtaget et brev fra NORFORS angående udskiftning af fjernvarmeledningerne på deres vej og helt frem til deres boliger. Årsagen er at ledningerne er gamle og der kan være risiko for brud på ledningerne med tiden.

Efterfølgende har bestyrelsen korresponderet med NORFORS, og tirsdag den 07. juni har bestyrelsen været til et informationsmøde hos Norfors, sammen med Rambøll, som skal stå for projektet.

På mødet blev projektet fremlagt og følgende emner blev drøftet:

  • Arbejdets udførelse, hvad kommer det til at fylde
  • Husindføringsskabe
  • Varmeforsyning i forbindelse med udskiftning af rør
  • Trafikale forhold under udførelsen
  • TidsplanI fortsættelse af dette vil bestyrelsen gerne orientere vejens beboere yderligere om det kommende arbejde med udgangspunkt i ovenstående punkter. Et sådant arbejde kan ikke gennemføres, uden at det vil være forbundet med en del gener for beboerne. Vi vil søge at orientere om disse gener ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt. Arbejdet er planlagt til udførelse i august – september i årSom nævnt omfatter arbejdet i 2016 kun Vej 1 nr. 1 – 12. Formentlig vil Vej 2 nr. 13 – 24 blive udført i 2017, men det er langt fra sikkert. Der er ingen aktuelle planer om udskiftning af ledninger på Vej 3 og 4 nr. 25 – 48, da ledningerne på disse veje er af en nyere type.

    Vi ved indkaldelsen kommer med kort varsel, men der ligger jo en ferietid forude.

    Med venlig hilsen Charlotte Prytz

Kontingentopkrævning Januar 2016

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Som det kan ses, specielt ved Stamvejen, er beskæring af beplantninger ved de udvalgte ejendomme i gang. Arbejdet kom lidt sent i gang, og blev yderligere forsinket af vejret. Der mangler derfor en del finisharbejder og oprydning, som vil blive udført her i starten af året. De beskårne hække ser noget forpjuskede ud, men vi regner med, at de skyder til foråret, og bliver pænt grønne, når de bliver passet med klipning.

Julen har desværre ikke været så fredelig for alle. Vi har kendskab til et par indbrud. Jeg har kendskab til 4 indbrud indenfor foreningen i 2015, måske er der flere. Bestyrelsen har ingen planer om tiltag i den anledning, men for at vi kan få et overblik over omfanget, må I meget gerne melde tilbage til mig, hvis og hvornår I har haft indbrud.

Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2016. Selve kontingentet er det samme som for de sidste 3 kvartaler i 2015. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:
Kontingent for januar kvartal                                                                          kr.                        700,-
Bidrag til vejfonden                                                                                           kr.                        231,-
Samlet betaling                                                                                                  kr.                        931,-

 

Kontingent Januar kvartal 2015

 

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Samtidig glæder vi os i bestyrelsen over den milde vinter. Ud over besparelser på varmeregningen for de enkelte og nemmere færdsel på veje og stier, betyder det lavere udgifter for Grundejerforeningen til saltning og snerydning. Beskæring af beplantninger på volden og rydning af hække blev udført meget sent på året, og var generet af nedbør. Derfor mangler der lidt finish arbejde ved rydning af hække. Det bliver udført her i det ny år, når vejret tillader det.
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2015. Selve kontingentet er det samme som for 2014. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011.