Nyheder

Nyt om hjemmesiden fra Site admin

Vores Webhotel, Surftown understøtter nu kryptering af webtrafik med https. Derfor har jeg ændret konfigurationen således, at vores hjemmeside nu understøtter kryptering, hvilket kan ses ved, at der fremkommer en hængelås i browserens url, som nu også starter med https. Derudover sker der ingen ændringer i hjemmesidens funktionalitet, 
Kryptering med https er tiltænkt at give fordele såsom fortrolighed, integritet og identitet.
Informationen forbliver skjult fra nysgerrige øjne fordi kun  internet browseren og serveren kan afkode trafikken. Integritet beskytter data fra at blive ændret uden ens viden.

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Bemærk, at det nu er muligt få adgang til Medlemsforum, som er en lukket gruppe, på foreningens hjemmeside, benyt linket “Medlemsforum” Klik på login og udfyld brugernavn og adgangskode, derefter er der adgang og mulighed for at bidrage med indlæg i de 3 forskellige fora:

Forslag til drøftelse
Forespørg efter værktøj
Information om indbrud

Har du ikke allerede adgang til Medlemsforum, kan du maile til Administrator på: arnelund@gmail.com, hvorefter du vil blive oprettet og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Opkrævning af kontingent for april kvartal

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Her i det begyndende forår er det igen ved at være tid for betaling af kontingent  til Grundejerforeningen. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i mandags, og det omdelte forslag til budget blev vedtaget. Referat fra generalforsamlingen omdeles snarest.

Som det fremgår af forslag til budget for 2017, er kontingentet uændret. Kontingentet vil derfor være det samme i de resterende tre kvartaler i år, som for januar kvartal. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal, 700 kr.
  • Bidrag til vejfonden, 266 kr.
  • Samlet betaling, 966 kr.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen, Kasserer

Deltagelse i Trygfonden undersøgelse

TrygFonden anmoder om, at bestyrelsen videresender denne mail med spørgeskema til foreningens medlemmer. Vi kan kun opfordre til at bruge den nødvendige tid på at svare på spørgsmålene. Vi er vidende om, at TrygFonden gør et stort arbejde i forbindelse med indbrudsforebyggelse.
(Er endvidere udsendt på mail).
 
Du deltager på dette link:
http://bit.ly/indbrudssurvey

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark

Nyhedsbrev 14. januar 2017

NYHEDSBREV 14. januar 2017

Godt nytår til alle foreningens medlemmer

Det er vist ved at være på tide, at informere lidt om hvad der rører sig for tiden.

Vinterbeskæring af beplantninger.

Ved denne årstid bliver der sædvanligvis foretaget beskæring af beplantninger. Der er ikke sket så meget endnu, da vi er kommet lidt sent i gang i denne sæson. Det beløb vi har tilbage i budgettet vil blive anvendt til at fjerne nogle træer på volden samt enkelte træer, som beboere har ønsket at få fældet. Der er truffet aftale med det gartnerfirma, vi plejer at bruge, og arbejdet vil blive udført i løbet af de næste uger. Det igangsatte arbejde omfatter i hovedtræk:

På volden bliver nogle af de ikke bevaringsværdige træer fældet. Desuden vil andre træer blive stammet op og grene fjernet, således at der er frit over den nye gang- og cykelsti. Sammen med det store arbejde, der blev udført af beboere ved havedagen i oktober, håber vi, at Grundejerforeningens facade ud mod Niverødvej bliver pænere. Når der bliver tyndet ud i træerne, kommer der mere lys ned til bundbeplantningen.

Ved nr. 24 bliver to generende træer fældet.
Ved nr. 26 bliver to egetræer i beplantningen ud mod grønningen fældet. Ved nr. 36 bliver to egetræer skåret kraftigt tilbage, men ikke fældet.

Vi har aftalt med gartnerfirmaet, at alt træ, afklip og grene vil blive fjernet.
Ovennævnte er hvad der kunne blive plads til inden for årets budget, og hvad vi har vurderet, har den højeste prioritet. I forsommeren blev hanesporetjørn og gyngestativet mellem nr. 14 og 35 fjernet, som besluttet på generalforsamlingen. Desuden er nogle græsarmeringssten på Vej 1 rettet op i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Disse ting har gjort lidt indhug i budgettet, så der ikke er så meget tilbage til egentlig beskæring

Ny sti langs Niverødvej.

Nu er den nye sti langs Niverødvej færdig, og der er også lagt ny asfalt på vejen. Efter en henvendelse fra bestyrelsen, har Kommunen forbedret overkørslen til Nivåpark, således at vi slipper for at bumpe over de skarpe kantsten. Desuden har Kommunen lovet, at belysningen af fodgængerfeltet ved hovedstien bliver forbedret.

Fjernvarme på vej 1.

Arbejdet med nye ledninger til fjernvarme på Vej 1 er endelig blevet afsluttet. Vi mangler stadig at få afholdt aflevering af Foreningens veje og fællesarealer. I bestyrelsen vil vi foretage en evaluering af forløbet og drøfte dette med NORFORS. Samtidig vil vi presse på for at gennemført det tilsvarende arbejde på Vej 2 i år.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingentopkrævning januar kvartal 2017

 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. I løbet af 2016 har der været en del aktivitet i og omkring Grundejerforeningen. Specielt har beboerne på Vej 1 været særligt ramt i forbindelse med udskiftning af fjernvarmeledninger. Desuden har Fredensborg Kommune haft anlægsarbejde i gang med den nye sti langs Niverødvej. Grønt efterårsarbejde bliver formentlig til vinterfældning af træer i år. Nærmere information om alt dette vil tilgå i et nyhedsbrev.
 
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2017. Selve kontingentet er det samme som det var i 2016. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel.  Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

Kontingent for januar kvartal kr. 700                                                               
Bidrag til vejfonden kr. 266                                                        
Samlet betaling kr. 966,-

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark
 

Nyhedsbrev 26. september 2016

Fælles havedag lørdag den 01. oktober kl. 10-14.
Så er det på lørdag bestyrelsen har arrangeret en fælles havedag, hvor vi gerne skulle få forskønnet volden lidt.
Vi siger mange tak til dem, der har givet tilsagn om at møde op og hjælpe til med arbejdet.
Hvis nogen har mulighed og lyst til at være med, men ikke er blevet tilmeldt, så mød bare op alligevel. Vi mødes ved udkørslen fra Stamvejen til Niverødvej kl. 10:00. Selv om vejrudsigten ikke er så god som i de sidste uger, håber vi alligevel på lidt godt vejr.
Foreningen råder over nogle grensakse, men der er ikke nok til alle, så det vil være godt, hvis I selv vil medbringe lidt værktøj i form af beskæresakse og ørnenæb. Det er meningen at vi skal foretage beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjerne diverse selvsået fejlvækst samt rydde op i visne grene og andet affald.
Bestyrelsen har arrangeret leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald. Foreningen vil stå for lidt forplejning og drikkevarer til de der møder frem. Vel mødt på lørdag.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 12. september 2016

Fælles havedag d. 1 oktober kl. 10-14

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej. Vi mødes oppe ved volden lørdag den 01. oktober fra kl. 10 og regner med at fortsætte til ca. kl. 14.

Der er kommet en ny sti langs Niverødvej, og det har øget behovet pleje og beskæring på volden. I bestyrelsen er vi helt opmærksomme på, at havedagene blev afskaffet for nogle år siden. Når vi alligevel forsøger med dette initiativ, er det fordi der er mange opgaver at tage fat på, og inden for foreningens budget, er der grænser for hvor meget vi kan få udført.

Vi vil også gerne have en pæn facade ud mod Niverødvej, det er der ikke i øjeblikket. Arbejdet vil bestå af beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene m.v. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats.

Det er også planen, at fælde nogle af de store træer på volden, men det vil vi lade professionelle udføre, senere i løbet af efteråret.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest den 25. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt forplejning til dem der møder frem.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev 14. Juli 2016

Sommerklipning af hække.

Nu er de fleste hække omkring ejendommene klippet, og de hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 29. Der er truffet aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom, dog er der et par stykker som det ikke har været muligt at træffe på grund af ferie, men vi kommer nok igennem med arbejdet alligevel.  Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer.

Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de kontakte kassereren, Hans Rasmussen i nr. 18.

Sti langs Niverødvej.

Som det kan ses, er Fredensborg Kommune i gang med at anlægge en kombineret gang- og cykelsti langs den resterende del af Niverødvej. Det sker for at forbedre sikkerheden på skolevejen. Arbejdet berører ikke Grundejerforeningens fællesareal bortset fra beskæring af træer og buske, der rækker ud over skellet. Det er bestyrelsens plan at tynde ud i træerne og pynte på beplantningen på volden til efteråret, hvis pengene rækker.

Nye fjernvarmeledninger på vej 1.

Som tidligere meddelt, skal fjernvarmeledningerne på vej 1 udskiftes. Arbejdet skal udføres i august og september måned i år. Der er sendt tegning og tidsplan rundt til beboerne på vejen, og i denne uge er beboerne blevet kontaktet af NORFORS rådgiver med henblik på detaljer omkring udførelse af stikledninger m.v. på de enkelte ejendomme. For beboerne på vejen kan det ikke undgås, at der vil blive en del gener med begrænsning af adgang til ejendommene, men det er vores opfattelse, at arbejdet vil blive tilrettelagt, således at generne bliver mindst mulige.

Vi øvrige beboere vil dog også komme til at mærke til arbejdet. Der vil formentlig blive etableret en indhegnet materielplads på fællesarealet mellem nr. 6 og hovedstien. Desuden vil der blive etableret midlertidig parkeringsplads på rabatten i vores side af stamvejen. Rabatten vil blive dækket med køreplader, og stopforbuddet vil blive ophævet midlertidigt i vores vejside.

Det er vort håb, at ledningerne på vej 2 vil blive skiftet i 2017. Der er ingen aktuelle planer om udskiftning af ledninger på Vej 3 og 4 nr. 25 – 48, da ledningerne på disse veje er af en nyere type.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Charlotte Prytz, Nivåpark 39, 2990  Nivå