Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19:00

Afholdes i kantinen på Nivå Skole Syd (Centralskolen) Dagsorden (iflg. § 11 i vedtægterne):
 

1.  Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Vedlagt)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018. (Vedlagt)
4. Forslag:

Forslag fra bestyrelsen.
Forslag A: Udførelse af nyt asfaltslidlag på foreningens private boligveje. (Vedlagt)

Eventuelle forslag fra medlemmerne.
Rettidige forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 28. marts 2019.

  1. Fastsættelse af kontingent, samt vedtagelse af budget for 2019. (Vedlagt)
  2. Valg af bestyrelse.

Iflg. § 19 består Bestyrelsen af 5 medlemmer.

Vælges i ulige år: Formand, Bestyrelsesmedlem, Bestyrelsesmedlem.

Vælges i lige år: Kasserer, Bestyrelses medlem.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Valg af revisor og revisor suppleant.

9: Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen